Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowany przez firmę RAT-MAR pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

            Założenia organizacyjne i merytoryczne kursu realizowane przez firmę RAT-MAR są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku „W sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy” (Dz. U. Z dnia 6 kwietnia 2007). Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu tytułu RATOWNIKA

            Kurs prowadzony może być w systemie weekendowym lub w dowolne dni robocze (np. w przypadku realizacji kursu dla grupy zorganizowanej). Koszt uzależniony jest od ilości uczestników, miejsca prowadzenia i posiadanego zaplecza lokalowego, wybranego systemu realizacji.

 

ADRESACI

W kursie mogą wziąć osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w

art. 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czyli:

 • Strażacy zatrudnieni/ pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej lub Wojskowej Straży Pożarnej
 • Ratownicy WOPR, GOPR, TOPR
 • Policjanci
 • Żołnierze
 • Straż Graniczna
 • Oraz członkowie innych organizacji społecznych o profilu ratowniczym, jeśli zostały włączone do rejestru jednostek współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

            Osoby spoza wymienionych służb mogą wziąć udział w kursie, jednak z zastrzeżeniem, że nabyte uprawnienia powinny być wykorzystywane wyłącznie w ramach działań w jednostkach współpracujących z systemem PRM

 

CELE KSZTAŁCENIA

 • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego uczestnik kursu posiądzie wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy określonych w art. 14 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DZ. U. 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006)

 

CZAS TRWANIA I ZAGADNIENI KURSU

 

LP. Temat/ zagadnienie Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych Liczba godzin ogółem
1 Organizacja ratownictwa medycznego- podstawy prawne 1 1
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2 1 3
3 Zestawy ratownicze 2 3 5
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2 2 4
5 Poszkodowany nieprzytomny 1 1 2
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 2 8 10
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1 2 3
8 Wstrząs 2 2
9 Inne stany nagłe- drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2 2
10 Urazy mechaniczne i obrażenia- złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn 3 8 11
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 2 1 3
12 Taktyka działań ratowniczych- zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2 4 6
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2 2 4
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 7 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1 2 3
16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących*      
  RAZEM 25 41 66

 

 • kurs trwa 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych
 • zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych

KADRA KURSU

            Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzą osoby posiadające kwalifikacje zgodne z §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007), czyli ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie  zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych

 

ZALICZENIE KURSU

 • kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu
 • do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu
 • egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie
 • egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum   Egzaminów Medycznych
 • egzamin praktyczny obejmujący wykonanie przez osobę zdającą:

     – dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych

 

ZAŚWIADCZENIE

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Z dnia 6 kwietnia 2007) kurs jest nadzorowany i zatwierdzony przez odpowiednie terytorialne władze samorządowe. Kontrolę merytoryczną nad przeprowadzeniem egzaminu sprawuje wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej (lub wyznaczony przez niego lekarz medycyny ratunkowej)

            Uczestnicy, którzy odbyli kurs i zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu art. 13.1. Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz 1410 z dnia 20 października 2006)

            Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania

 

 

Cena: 600 zł/osoba