RODO

§ 1

/Powierzenie przetwarzania danych osobowych/

1. W ramach niniejszej Umowy Administrator danych powierza Podmiotowi
przetwarzającymi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 roku (zwanego w dalszej części Rozporządzeniem) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające
wymogi Rozporządzenia.

§ 2

/Zakres i cel przetwarzania danych/

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu na podstawie Umowy dane
zwykłe pracowników, w postaci imion, nazwisk, daty i miejsca urodzenia.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej.

§ 3

Sposób wykonywania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dany w
celu realizacji niniejszej Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której
mowa w art. 28 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po
ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z
przetwarzaniem danych osobowych usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane
osobowe (wg wyboru usunięcie lub zwrot) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że przepisy ogólnie obowiązujące nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą oraz wywiązania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia
(obowiązki związane z zabezpieczeniem systemów informatycznych, zgłaszaniem organowi nadzorczemu i osób, których
dane dotyczą o naruszeniach, wykonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych i ewentualnie potrzeby
konsultacji z organem nadzorczym).
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.

 

§ 4
/Prawo kontroli/

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. h) Rozporządzenia ma prawo
kontroli, czy środki zastosowane przez Przedmiot przetwarzający przez
przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają
postanowienia Umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym
niż 7 dni od dnia ujawnienia uchybień.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5
/Podpowierzenie/

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej
Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na
Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu
podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed przystąpieniem do
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za
nie wywiązanie podwykonawcy z nałożonych na niego obowiązków w zakresie
ochrony danych osobowych.

§ 6

/Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego/

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za
udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji

 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
skierowanym do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile
są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

/Czas obowiązywania umowy/

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak
niż umowa zawarta pomiędzy Administratorem danych a Podmiotem przetwarzającym
dane, w wykonaniu której strony zawarły niniejszą Umowę o przetwarzanie danych
osobowych.

§ 8

/Rozwiązanie umowy/

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,
b) przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z umową,
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§ 9

/Zasady zachowania poufności/

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (dane poufne).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby
środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania
danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w
szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem
osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 10

/Postanowienia dodatkowe/

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy zawarte pomiędzy stronami w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają
ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy Rozporządzenia.
6. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.